No010双眼秋波闪酥胸玉兔颠两腮飞红霞美艳若貂蝉。39P嫩模果团网

No010双眼秋波闪酥胸玉兔颠两腮飞红霞美艳若貂蝉。39P嫩模果团网

生姜自然汁熬搽。 驴屎炒熨风肿漏疮,绞汁主心腹疼痛,治水肿,服五合良。

吐不止,以麝香少许水调服,解之。血病酒下;

 丹砂养血益心,雄黄长肉补脾,矾石理上药各等分,入阳城罐,盐泥固济,升炼,取飞霜用。 故列药外百物,又推恩所宜及也。

四两用砂仁,四两用白茯苓同入绢袋,用好酒二壶煮干,只用地黄),浓黄柏(去皮)八两(二两盐水浸,二两酒浸,二两人乳浸,二两蜜浸,俱晒干炒赤),知母(去毛)四两(制与黄柏同)。黄连、枯矾为末,敷之。

为时气热盛变为黄胆之要药。空心服,临卧煎渣常服之。

 人参三钱,白术一两,茯神五钱,山药三钱,苡仁五钱,肉桂一钱,附子一钱,半夏三钱,水煎服。 亦有发于手上者。

Leave a Reply